loga_plsk_pllogo_ue_pl
mapa
 • Partnerstwo
  Partnerstwo
 • Kraj preszowski
  Kraj preszowski
 • Podregion nowosądecki
  Podregion nowosądecki
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Środa, 23 Maj 2012 12:19

I. Nazwa instytucji

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Typ organizacji

Publiczne służby zatrudnienia

Status prawny

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Od kiedy funkcjonuje

1990

Adres siedziby instytucji

Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

Adres e- mailowy:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr telefonu

18/ 33 75 850

Osoby zarządzające

Dyrektor Marek Młynarczyk

Osoba do kontaktu, nr telefonu

Tatiana Dziedzina, 18/ 33 37 846

II. Zasięg terytorialny działania instytucji

Powiat limanowski

III. Działania realizowane przez instytucję (zgodnie ze Statutem/regulaminem/podstawą prawną 

Przedmiotem działania Urzędu jest realizacja zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w zakresie:
- polityki rynku pracy,
- usług rynku pracy,
- instrumentów rynku pracy.
Do zadań Urzędu w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:
1) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
2) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
4) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
5) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
6) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
7) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,
10) organizowanie i współuczestniczenie w inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych
przez instytucje partnerstwa lokalnego i instytucje dialogu publicznego.

Do zadań Urzędu w zakresie usług rynku pracy należą :

1) pośrednictwo pracy,
2) usługi EURES,
3) poradnictwo zawodowe,
4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
5) organizacja szkoleń mających na celu zwiększanie szans na uzyskanie zatrudnienia.

Do zadań Urzędu z zakresu instrumentów rynku pracy należą w szczególności:

1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy lub kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobom, które podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd,
2) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
3) inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
4) finansowanie dodatków aktywizacyjnych i stypendiów,
5) przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych oraz refundowanie bezrobotnym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
dotyczących podejmowania przez bezrobotnych działalności gospodarczej,
6) refundowanie bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną.

W ramach działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i łagodzenia skutków bezrobocia Urząd może współorganizować i współfinansować programy w zakresie :

1) szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
2) pomocy pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień monitorowanych,
3) organizacji prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Statut Powiatowego Urzędu Pracy dostępny jest pod linkiem:

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/97747ED5-32F8-4405-BE9F-7A0BD478D95A/197210/STATUT.pdf

IV.                OBSZAR:   EDUKACJA NA RZECZ RYNKU PRACY

Działania edukacyjne realizowane na rzecz rynku pracy

Organizacja szkoleń zawodowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Finansowanie studiów podyplomowych Organizacja szkoleń w ramach Klubu Pracy Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Adresaci usług

Instytucjonalni

Szkoły ponadgimnazjalne

Indywidualni Osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, osoby niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

Rodzaje działań realizowanych w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Udział w partnerstwach w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń:
 1. Ogólnopolski Tydzień Kariery
 2. Małopolskie Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego
 3. Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie 

Aktualnie realizowane działania w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

 1. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK - coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego  i wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.
  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 20.10.2011r.  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zorganizował Otwarty Dzień Poradnictwa Zawodowego p.n. „TWOJA DECYZJA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Inicjatywa skierowana zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. Partnerami PUP w Limanowej byli: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, OHP – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej (Łososina Górna).
 2. Małopolskie Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego - istnieje od 2008 roku, kiedy to 55 małopolskich instytucji, działających w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, podpisało Umowę Partnerską. Obecnie liczy ono 95 członków. Służy integracji środowisk zaangażowanych w kształcenie ustawiczne oraz koordynowaniu polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce. Głównym celem Partnerstwa jest zapewnienie kompetentnych kadr dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski oraz stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczących się przez całe życie mieszkańców regionu. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej jako Partner bierze udział w cyklicznych spotkaniach, konferencjach, warsztatach organizowanych w ramach Partnerstwa. 
 3. Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie (MDU) – inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – celem której jest promowanie wśród mieszkańców regionu korzyści wynikających z rozwoju osobistego i zawodowego oraz zachęcanie ich do korzystania z różnych form kształcenia. W ramach MDU w dniu 8 czerwca 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował przedsięwzięcie pod hasłem: „Nie wiek lecz wiedza miernikiem sukcesu zawodowego”, w ramach którego odbyły się prezentacje, warsztaty z młodzież szkolną oraz osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i innymi zainteresowanymi na temat nauki i pracy za granicą, kształcenia metodą e-learningu oraz zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. 

„Dobre praktyki” i inne doświadczenia,  które instytucja chce upowszechnić

-

V.      OBSZAR:       MOBILNOŚĆ  ZAWODOWA

Działania realizowane na rzecz  mobilności zawodowej

- Finansowanie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, do miejsca odbywania szkolenia, Klubu Pracy

- Finansowanie kosztów zakwaterowania

- Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem

Adresaci usług

Instytucjonalni

-

Indywidualni

Osoby skierowane przez PUP do pracy, do odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenie zawodowe, szkolenie w ramach Klubu Pracy

Rodzaje działań realizowanych w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

-

Aktualnie realizowane działania w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

-

„Dobre praktyki” i inne doświadczenia,  które instytucja chce upowszechnić

-

VI.        OBSZAR:       INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Działania realizowane na rzecz integracji społeczno – zawodowej
z wyszczególnieniem metod i form pracy

Pomoc w poszukiwaniu pracy

Poradnictwo zawodowe

Organizacja szkoleń zawodowych

Organizacja szkoleń w ramach Klubu Pracy

Organizacja staży i przygotowania zawodowego dorosłych

Subsydiowane zatrudnienie w postaci prac interwencyjnych

Pomoc finansowa dla osób planujących założyć własną firmę

Realizacja partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego 

Adresaci usług

Instytucjonalni

Ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Indywidualni

Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określone w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności, osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, osoby po 50 roku życia.

Osoby bezrobotne, korzystające z opieki Ośrodków Pomocy Społecznej.

Rodzaje działań realizowanych w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Realizacja partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego

Realizacja projektu partnerskiego Generacja 45+ atutem firmy”- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenu powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz miasta Nowego Sącza”

Realizacja projektu systemowego „Droga do sukcesu” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Aktualnie realizowane działania w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

 1. Partnerstwo na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Celem Partnerstwa jest usprawnienie procesu wymiany informacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,  korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.  W ramach Partnerstwa realizowane są m.in. następujące działania:
  • wdrożenia systemu informatycznego pod nazwą: Samorządowa Elektroniczna Platforma Informatyczna (SEPI). SEPI umożliwia stronom porozumienia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji o osobach zarejestrowanych w PUP i korzystających z pomocy opieki społecznej lub PCPR;
  • Wspólne aplikowanie o środki UE oraz Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w szczególności, osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. 

 

 1. Projekt „Generacja 45+ atutem firmy”- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenu powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz miasta Nowego Sącza” realizowany w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim (Lider projektu) oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gorlicach. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 250 osób pozostających bez pracy będących powyżej 45 roku życia. W ramach projektu realizowane jest poradnictwo zawodowe, szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych (kurs języka angielskiego, kurs komputerowy), szkolenia zawodowe oraz praktyki zawodowe. Okres realizacji projektu: 01.11.2009 – 31.10.2012.

 

 1. „Droga do sukcesu” projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Okres realizacji: 2008 – 2013. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu limanowskiego.  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Limanowej, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, ze względu na występowanie pewnych barier grupowych bądź indywidualnych utrudniających im znalezienie lub utrzymanie zatrudnienia. Pomoc w pierwszej kolejności kierowana jest do osób młodych poniżej 24 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób z terenów wiejskich oraz osób po 50 roku życia.
  W projekcie przewidziano działania, które uwzględniają specyficzne problemy grupy docelowej. Każdemu z  uczestników projektu została zaproponowana kompleksowa pomoc i indywidualny tok postępowania, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Działania w projekcie polegają na: 

► pomocy w poszukiwaniu pracy, realizowanej w formie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i Indywidualnych Planów Działań,

► szkoleniach prowadzonych w trybie indywidualnym i grupowym,

► organizacji staży w jednostkach budżetowych i sektorze MŚP,

► udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane na rzecz ekonomii społecznej oraz aktywizacji społeczności lokalnych

-

„Dobre praktyki” i inne doświadczenia,  które instytucja chce upowszechnić

-

VII. Inne informacje charakteryzujące instytucję

-